MILJÖPOLICY – Kesko Sverige

Kesko Sveriges verksamhet har stor påverkan både direkt och indirekt på miljön och därför är det
viktigt att vi arbetar aktivt med miljöfrågan. Denna policy beskriver Kesko Sveriges målsättning
för miljöarbetet, ansvarsfördelning och uppföljning.

Målsättning

Genom ett aktivt miljöarbete vill Kesko Sverige ta ansvar för att kommande generationer ska
kunna uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.
Kesko Sveriges målsättning är att kontinuerligt minska miljöpåverkan och förebygga förorening .
Vi gör det genom att följa gällande miljölagstiftning och arbeta systematiskt med analys,
målsättning och uppföljning.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att möjliggöra att miljöarbete ska kunna bedrivas i hela verksamheten.

Chef

Ytterst ansvarig för laguppfyllnad och för Kesko Sveriges miljöarbete är VD. Tillsammans med
Kesko Sveriges ledningsgrupp fastställs årligen verksamhetens miljömål. Därefter fördelas ansvar
för uppgifter och krav på att uppnå miljömål till övriga chefer i verksamheten.

Medarbetare

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt
miljöarbete och tillämpa det på sin arbetsuppgift och ansvarsområden. Alla medarbetare har ett
gemensamt ansvar för miljön och att vara delaktig i arbetet inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning

Denna policy ses över årligen och revideras vid behov.

Relaterad lagstiftning

SFS 1998:808 Miljöbalken, Kommunala föreskrifter

KVALITETSPOLICY – Kesko Sverige

Kesko Sverige har en vision som lyder ”Kund och Kvalitet – i allt vi gör”. För att nå dit finns övergripande målsättningar för kvalitetsarbetet. Hög kvalitet är något alla medarbetare och funktioner inom Kesko Sverige tillsammans bidrar till och förväntas strävar efter. Denna policy beskriver Kesko Sveriges målsättning för kvalitetsarbetet, ansvarsfördelning och uppföljning.

Målsättning

Kesko Sveriges målsättning är ha hög kvalitet i relation till kunder, leverantörer, medarbetare och intressenter i samhället. Det når vi genom ha hög kompetens, följa lagar och regler, driva ständigt förbättringsarbete och ha kunden i fokus. Vi strävar efter att arbeta systematiskt med analys, målsättning och uppföljning.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att möjliggöra att miljöarbete ska kunna bedrivas i hela verksamheten.

Chef

Ytterst ansvarig för laguppfyllnad och för Kesko Sveriges miljöarbete är VD. Tillsammans med
Kesko Sveriges ledningsgrupp fastställs årligen verksamhetens miljömål. Därefter fördelas ansvar
för uppgifter och krav på att uppnå miljömål till övriga chefer i verksamheten.

Medarbetare

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt
miljöarbete och tillämpa det på sin arbetsuppgift och ansvarsområden. Alla medarbetare har ett
gemensamt ansvar för miljön och att vara delaktig i arbetet inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning

Denna policy ses över årligen och revideras vid behov.

X

Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.